Η ιστορία του Κέντρου Νέων Ηπείρου

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου είναι ένας φορέας στη περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα. Η ομάδα δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2011 από διάφορους νέους με παρόμοιους σκοπούς και βλέψεις- στο να βελτιώσουν το περιβάλλον, να προωθήσουν τη συνύπαρξη και να αναπτύξουν τη περιοχή της Ηπείρου σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

 

 

Οι στόχοι του Κέντρου Νέων Ηπείρου είναι:

Η μη τυπική μάθηση

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε στους νέους διάφορες μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να συμπεριλάβουμε τους νέους σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μεθόδους μη τυπικής μάθησης και όπου θα μπορούσαν να αποκτήσουν ή να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την συμπεριφορά τους σε πολλά διαφορετικά θέματα όπως την πολιτισμική πολυμορφία, τη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη, το περιβάλλον, τον εθελοντισμό, την τέχνη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις υπαίθριες δραστηριότητες, κλπ. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε στους νέους ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε να ασχοληθούν και υλοποιήσουν προγράμματα για νέους (Youth worker), εκπαιδευτές και συντονιστές για τη δημιουργία περισσότερων ποιοτικών μη τυπικής μάθησης δραστηριοτήτων για τους νέους.

Ο εθελοντισμός

Ο στόχος μας είναι να διαδώσουμε την ιδέα του εθελοντισμού στους νέους, να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού και να δείξουμε στους νέους πώς ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική τους εξέλιξη και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.

Το περιβάλλον

Οι στόχοι μας που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι: να διαδώσουμε τη πράσινη σκέψη στους νέους, να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να ευαισθητοποιηθούν για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Η καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη

Οι στόχοι μας που σχετίζονται με τη καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη είναι: να αυξήσουμε τη συνείδηση του Ευρωπίου πολίτη στους νέους, να τους ενθαρρύνει να είναι ενεργοί συμμετέχοντες στις Ευρωπαϊκές δραστηριότητες, να κάνει τους νέους να έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι αποτελούν μέρος του σήμερα και του μέλλοντος της Ευρώπης και να κάνει τους νέους να εντοπίσουν κοινές αξίες με άλλους νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Οι στόχοι μας που σχετίζονται με τη πολιτιστική ευαισθητοποίηση είναι να υπενθυμίσουμε νέους της Ηπείρου την ιστορία του πολιτισμού και τις παραδοσιακές αξίες της Ηπείρου, να κάνουμε τους νέους της Ευρώπης να γίνουν όλο και πιο εξοικειωμένοι με τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. Φυσικά, στόχος μας είναι επίσης, να κάνουμε τους νέους ανθρώπους από την Ήπειρο για να εξοικειωθούν περισσότερο με τους παραδοσιακούς πολιτισμούς των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων χωρών του κόσμου , παρέχοντας υποστήριξη στους νέους για τη συνάντηση τους με νέους από διάφορες χώρες του κόσμου.

Η ένταξη

Οι στόχοι μας που σχετίζονται με την ένταξη είναι η αύξηση των γνώσεων και η βελτίωση της συμπεριφοράς των νέων σε θέματα όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, εθνότητας, πολιτισμού και θρησκείας. Για την επιτυχία της στρατηγικής ένταξης, σε όλες τις δραστηριότητές μας, πρόκειται να συμμετάσχουν επίσης νέοι από την Ήπειρο με κάθε είδους μειονεκτήματα, ιδίως των νέων ανθρώπων από τις αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές, οι νέοι που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, ορφανά παιδιά, νέοι άνεργοι, νέοι που εξαρτώνται από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, νέοι με εκπαιδευτικές δυσκολίες, νέοι με ειδικές ανάγκες, νέοι μετανάστες, νέοι πρόσφυγες, νέοι που βρίσκονται στην αρχή της ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία μας, νέοι με προβλήματα υγείας, κλπ.

Η ορθή μεταχείριση των ζώων

Οι στόχοι μας που συνδέονται με την ορθή μεταχείριση των ζώων είναι να διαδώσουμε τα δικαιώματα των ζώων, η υποστήριξη της προστασίας των ζώων, η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα ζώα στους νέους και να κάνουμε τους νέους να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στην ορθή μεταχείριση των ζώων στην καθημερινότητα τους.

 

 

 


 

 

Βρέιτε μας στον χάρτη της Google!