Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου (ΚΝΗ), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020, προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας και ζητά να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Διερμηνείς Αραβικών-Φαρσί-Νταρί-Παστού-Ουρντού, Νομικό, Νοσηλευτή, Γενικών Καθηκόντων- Φροντιστές, Φύλακες, Μάγειρα, Βοηθό Μάγειρα, Προσωπικό Καθαριότητας και Υπεύθυνο Υγιεινής. 

 

Διάρκεια σύμβασης: 3μήνη, Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης έως 12 μήνες.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ¨Άγιος Αθανάσιος¨, Ασπράγγελοι, Ζαγορίου.

 

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 03/04/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs.yce@gmail.com σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

 

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 15/04/2020 μόνο όσοι υποψήφιοι, βάσει βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

 

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή τηλέφωνα επικοινωνίας τους (τουλάχιστον 2)

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

 

Download
ΚΝΗ_θεσεις-εργασίας.docx
Microsoft Word Document 133.7 KB